สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport

สถิติการใช้งานประจำวันนี้

2,298 / 920

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งานทั้งหมด

606,124 / 4,435

ครั้ง / คน

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำเดือน 09 - 2021

วันที่ครั้ง / คน
1 2,097 / 908
2 2,679 / 920
3 2,800 / 887
4 267 / 176
5 258 / 145
6 2,223 / 937
7 2,719 / 930
8 2,265 / 948
9 2,400 / 909
10 2,396 / 908
11 286 / 165
12 286 / 171
13 2,675 / 992
14 2,859 / 1,006
15 2,534 / 1,002
16 2,363 / 983
17 2,425 / 923
18 333 / 196
19 382 / 231
20 2,501 / 967
21 2,483 / 973
22 2,951 / 982
23 2,477 / 867
24 844 / 409
25 407 / 204
26 449 / 214
27 2,486 / 986
28 2,298 / 920
รวม 51,143 / N/A

สถิติการใช้งาน ระบบ MJU Passport ประจำปี 2021

25 ลำดับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุด

ชื่อระบบครั้ง / คน
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
3,301 / 79
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
1,292 / 38
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
540 / 168
ระบบติดตามการดำเนินงาน(GanttChart)
URL : https://time.mju.ac.th
168 / 37
ระบบ Plan Swot
URL : http://www.sgcplan.mju.ac.th/
135 / 36
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด (Dev)
URL : http://10.1.6.25/weblib/academy/authen.php
93 / 5
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : http://www.bbplan.mju.ac.th
55 / 8
ระบบสายตรงคณบดี (2022)
URL : https://faed.mju.ac.th/ddm/sign
54 / 4
FACSENAT e-Learning
URL : http://websis.library.mju.ac.th/elearningfacsenate/authen.php
50 / 5
เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/LoginMJU/doLogin
47 / 6
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
39 / 3
FACSENAT e-Learning
URL : http://10.1.6.25/elearningfacsenate/authen.php
30 / 2
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติวิชาชีพ คณะสถาปัตย์ฯ
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/workshop_stock/sign.php
14 / 2
Arch Internal Web-Apps Authentication
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/authen/sign
12 / 5
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta