รายชื่อระบบที่ลงทะเบียนใช้งาน

รายชื่อระบบที่ทะเบียนใช้งาน

Adobe Scan Tool
URL : https://faed.mju.ac.th/AST/sign.php
Arch Internal Web-Apps Authentication
URL : https://faed.mju.ac.th/it/authen/sign
Arch Internal Web-Apps Authentication
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/authen/sign
Arch@Maejo License
URL : https://faed.mju.ac.th/license/sign.php
Arch@Maejo License (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/arch-app/sign.php
Arch's Teaching Load Reporter (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TeachingLoad/sign
CSMJU | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่โจ้
URL : http://wwwdev.csmju.com/auth/login
ECON Research Department
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/econ_research/sign/
Empty
URL : Passport.mju.ac.th
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
FACSENAT e-Learning
URL : http://10.1.6.25/elearningfacsenate/authen.php
FACSENAT e-Learning
URL : http://websis.library.mju.ac.th/elearningfacsenate/authen.php
FACSENAT e-Learning
URL : http://senate.mju.ac.th/elearning/authen.php
FACSENAT e-Learning
URL : http://10.1.245.58/senate/elearning/authen.php
FAED's Short Link
URL : https://faed.mju.ac.th/link/sign.php
FAED's Shorten Link
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/link/sign.php
https://passport.mju.ac.th/
URL : https://passport.mju.ac.th/?W=9c04eaddb9e248a095b9050cb929d914
https://passport.mju.ac.th/?W=9c04eaddb9e248a095b9050cb929d914
URL : https://stu2.mju.ac.th/researchDetailPublic.aspx?rid=3193
Human Resource Information System (HRIS)
URL : https://hris.mju.ac.th
i-RESEAT 2021
URL : https://i-reseat.mju.ac.th/login.aspx
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
Maejo International Conference
URL : https://mic.mju.ac.th/Login.aspx
Maejo's Shorten URL
URL : http://maejo.link/sign.php
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : http://www.bbplan.mju.ac.th
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : https://bbplan.mju.ac.th/Login.aspx
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
MJU Short URL DevMode
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/maejo.link/sign.php
OQES Results บันทึกผลเพื่อแสดงใน Dashboard (จุดารัตน์)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/oqes_report/sign
OQES Results บันทึกผลเพื่อแสดงใน Dashboard (จุดารัตน์)
URL : https://faed.mju.ac.th/it/oqes_report/sign
SDG Ranking
URL : https://sdg.mju.ac.th/Login.aspx
Time Attendant (DEV)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TimeAttendance/sign/
Time Attendant AED
URL : https://aed.mju.ac.th/timeatt/sign/
Time Attendant Report
URL : https://faed.mju.ac.th/timeatt/sign/
เว็บไซต์แจ้งลาหอพัก โดยสาขา IT
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/MJUDormLeaveForm/doLogin
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง (กรอบอัตรา สายวิชาการ)
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teach_status.php
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง (กรอบอัตรา สายสนับสนุน)
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_sup_status.php
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง (กรอบอัตราทั้งหมด)
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_status.php
เว็บไซต์ขอใช้บริการและให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/ScientificInstrumentService/doLogin
เว็บไซต์ขอใช้บริการและให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Version 1
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/EquipmentSciinstrument/doLogin
เว็บไซต์ขออนุมัติเดินทางบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/ScienceFacultyBudgetWeb/doLogin
เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/LoginMJU/doLogin
เว็บไซต์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
URL : https://wwwdev.csmju.com/
ทดสอบการเข้าระบบด้วย PHP (อำนาจ)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/api/authen.php
ทดสอบการเข้าระบบด้วย PHP get Pid (อำนาจ)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/api/authen_pid.php
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
URL : https://strategy.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบ Plan Swot
URL : http://www.sgcplan.mju.ac.th/
ระบบแบบสอบถาม
URL : https://www.gantt.mju.ac.th/Form.aspx
ระบบขอหนังสือรับรอง (ภาษาไทย)
URL : http://personnel.mju.ac.th/form_guarantee.php
ระบบข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/dept_pr/v4/sign
ระบบข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ V5
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/dept_pr_v41/sign
ระบบข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ V5
URL : https://faed.mju.ac.th/pr/sign
ระบบจัดการการติวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://localhost:8080/SpringWebs/openlogin
ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
URL : http://www.faed.mju.ac.th/research/authen/index.php
ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
URL : https://faed.mju.ac.th/research/authen/index.php
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project
ระบบติดตามการดำเนินงาน(GanttChart)
URL : https://time.mju.ac.th
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
URL : http://www.sgc.mju.ac.th/MainLogin.aspx
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติวิชาชีพ V.3
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/workshop_stock2/sign.php
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติวิชาชีพ คณะสถาปัตย์ฯ
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/workshop_stock/sign.php
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Register.php
ระบบลงทะเบียนใช้งานระบบ Passport (สำหรับเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น)
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
ระบบสายตรงคณบดี (2021)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/dean_dm/signin/
ระบบสายตรงคณบดี (2021)
URL : https://faed.mju.ac.th/it/dean_dm/signin/
ระบบสายตรงคณบดี (2021) SSL
URL : https://faed.mju.ac.th/it/dean-dm/signin/
ระบบสายตรงคณบดี (2022)
URL : https://faed.mju.ac.th/ddm/sign
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
ระบบสำรวจบัณฑิต/นักศึกษา
URL : https://e-plan.mju.ac.th/MainLogin.aspx
ระบบสำรวจบัณฑิต/นักศึกษา
URL : https://e-plan.mju.ac.th/
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด
URL : https://library.mju.ac.th/academy/authen.php
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด (Dev)
URL : http://10.1.6.25/weblib/academy/authen.php
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta