รายชื่อระบบที่ลงทะเบียนใช้งาน

รายชื่อระบบที่ทะเบียนใช้งาน

Activity DBMS
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/ActivityDBMS/sign/
Activity DBMS (Alpha)
URL : https://faed.mju.ac.th/ActivityDBMS/sign/
Admin.Maejo.Link Server outside
URL : https://admin.maejo.link/sign/sign.php
Arch Coop-Practicum Alpha
URL : https://faed.mju.ac.th/CoPrac/sign/index.php
Arch Coop-Practicum Localhost
URL : http://localhost/arch_coop_practicum/sign/index.php
Arch@Maejo License
URL : https://faed.mju.ac.th/license/sign.php
Arch@Maejo License (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/arch-app/sign.php
Arch's Teaching Load Reporter (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TeachingLoad/sign
Arch's Teaching Load System
URL : https://faed.mju.ac.th/TeachingLoad/sign/
Authentication stu2 (DEV)
URL : http://localhost:8081/admin/doLogin
Coop-Education
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/co-edu/sign/index.php
Digital Service And Innovation
URL : https://www.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Digital Service And Innovation [Attendance]
URL : https://attendance.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Digital Service And Innovation [Flusher]
URL : https://flusher.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Digital Service And Innovation [Room Service]
URL : https://room.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Digital Service And Innovation [RUOK]
URL : https://ruok.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Digital Service And Innovation [Smart Card]
URL : https://card.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Digital Service And Innovation [Sync]
URL : https://sync.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Digital Service And Innovation [Vehicle]
URL : https://vehicle.digital.mju.ac.th/login/mju/passport
Dorm my room (Alpha)
URL : https://aed.mju.ac.th/DRoom/sign/
Dorm my room (beta)
URL : https://faed.mju.ac.th/DRoom/sign/
DormFormQuit (dev mode)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/DORM/Form_Dorm_Quit/sign/
DormFormQuit v.2 (Alpha)
URL : https://aed.mju.ac.th/dform/sign/
DormFormQuit v.A01
URL : https://faed.mju.ac.th/dform/sign/
ECON Research Department (Beta)
URL : https://econ.mju.ac.th/academicservice/sign/
ECON Research Department (Dev)
URL : https://aed.mju.ac.th/econ-research/sign/
Economics Site
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/econweb/sign
Economics Site (MAIN)
URL : https://econ.mju.ac.th/sign
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
FACSENAT e-Learning
URL : http://10.1.6.25/elearningfacsenate/authen.php
FACSENAT e-Learning
URL : http://senate.mju.ac.th/elearning/authen.php
FACSENAT e-Learning (nSV)
URL : http://10.1.245.16/senate/elearning/authen.php
http://cs.mju.ac.th
URL : http://cs.mju.ac.th/auth/login
http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/FTBookingRoom
URL : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/FTBookingRoom/FTBookingRoomCheckLogin.php
https://passport.mju.ac.th/?W=9c04eaddb9e248a095b9050cb929d914
URL : https://stu2.mju.ac.th/researchDetailPublic.aspx?rid=3193
Human Resource Information System (HRIS)
URL : https://hris.mju.ac.th
ict exam 2024
URL : https://ict.mju.ac.th/sign/index.php
ict exam 2024 v1.2
URL : https://ict.mju.ac.th/v1.2/sign/index.php
ICT Exam System
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/ICT_Exam/sign/index.php
i-RESEAT 2021
URL : https://i-reseat.mju.ac.th/login.aspx
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
LIB Test Authen
URL : http://10.1.6.25/demo--/mjuapi/test.php
Line Liff Admin
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/line-liff/sign/
Line User Register
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/line-liff/register/
Maejo International
URL : https://mju-ic.mju.ac.th/Login.aspx
Maejo International Conference
URL : https://mic.mju.ac.th/Login.aspx
MaejoLink Server outside (un-usabled)
URL : http://maejo.link/sign.php
MaejoLink Server outside (un-usabled)
URL : https://maejo.link/sign.php
MaejoLink Server outside (testing) (un-usabled)
URL : https://maejo.link/sign_mju.php
Maejo's Shorten URL (un-usabled)
URL : http://maejo.link/sign.php
member.maejo.link Alpha
URL : https://maejo.link/sign/
member.maejo.link localhost
URL : https://maejo.link/sign/
MJU - Internal Control System (Alpha)
URL : https://ics.mju.ac.th/sign/
MJU - Internal Control System (beta)
URL : https://10.1.245.167/sign/
MJU - Internal Control System (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/internal_control/sign/
MJU - Internal Control System (dev2)
URL : https://ics.mju.ac.th/dev/sign/
MJU Data Center & Dashboard
URL : https://dashboard.mju.ac.th/login.aspx
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : https://bbplan.mju.ac.th/Login.aspx
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : http://www.bbplan.mju.ac.th
MJU Line Notification (Dev)
URL : http://localhost/mjulinenoti/authen.php
MJU Line Notification (Test)
URL : https://jaideecloud.com/mjulinenoti/authen.php
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
MJU Short URL DevMode
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/maejo.link/sign.php
MJU Short URL DevMode Sign_V2
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/maejo.link/sign_v2.php
MJUL E-Office
URL : https://lib.mju.ac.th/e-office/authen.php
MJUL E-Office (Dev)
URL : http://10.1.6.25/e-office/authen.php
MJUL myLibrary (Dev)
URL : http://10.1.6.25/weblib/mylibrary/authen.php
MJUL Online Service
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/mylibrary/authen.php
MJUL Online Service
URL : http://dev.library.mju.ac.th/onlineservices/authen.php
mobile.maejo.link
URL : https://maejo.link/sign/
OQES Results บันทึกผลเพื่อแสดงใน Dashboard (จุดารัตน์)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/oqes_report/sign
OQES Results บันทึกผลเพื่อแสดงใน Dashboard (จุดารัตน์)
URL : https://faed.mju.ac.th/it/oqes_report/sign
PULINET Card
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/pulinetcard/authen.php
SDG Ranking
URL : https://sdg.mju.ac.th/Login.aspx
test nusop php 8.2
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/nusoap82/
Time Attendant (DEV)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TimeAttendance/sign/
Time Attendant AED
URL : https://aed.mju.ac.th/timeatt/sign/
Time Attendant Report
URL : https://faed.mju.ac.th/timeatt/sign/
เว็บไซต์แจ้งลาหอพัก โดยสาขา IT
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/MJUDormLeaveForm/doLogin
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/index.php
เว็บไซต์ขอใช้บริการและให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/ScientificInstrumentService/doLogin
เว็บไซต์ขออนุมัติเดินทางบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/ScienceFacultyBudgetWeb/doLogin
เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/searchperson.php
เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/LoginMJU/doLogin
เว็บไซต์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
URL : https://wwwdev.csmju.com/
ข้อมูลหนังสือประกาศ/คำสั่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2022/new/login_listform.php
จองหอพัก
URL : https://www1.reg.cmu.ac.th/roombooking/index.php
ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sm.mju.ac.th/Login.aspx
ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/person_expert/index.php
ฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://birds.mju.ac.th/Login.aspx
ฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://hemp.mju.ac.th/Login.aspx
ดูขั่วกิจกรรม
URL : www.erp.mju.ac.th
ติดตามข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2022/new/login_grad.php
ทดสอบการใช้งาน API ด้วย PHP (อำนาจ)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/api/sign/
ผู้ดูแลระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://ba.mju.ac.th/intranet/reserve/meetlogin_new.php
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
URL : https://strategy.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบ MJU Passport
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
ระบบ Plan Swot
URL : http://www.sgcplan.mju.ac.th/
ระบบเสนอซื้อหนังสือ สำนักหอสมุด
URL : http://dev.library.mju.ac.th/weblibbox/purchaseonline2024/authen.php
ระบบเสนอซื้อหนังสือ สำนักหอสมุด
URL : https://lib.mju.ac.th/purchaseonline/authen.php
ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://eps.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบขอหนังสือรับรอง (ภาษาไทย)
URL : http://personnel.mju.ac.th/form_guarantee.php
ระบบข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ V5
URL : https://faed.mju.ac.th/pr/sign
ระบบควบคุมเงินกองแผนงาน
URL : http://e-test.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบควมคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
URL : https://ics.mju.ac.th/sign/
ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
URL : https://cmr.mju.ac.th/Admin.aspx
ระบบจัดการการติวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://localhost:8080/SpringWebs/verifyforlogin
ระบบจัดการการติวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://localhost:8080/SpringWebs/openlogin
ระบบจัดการข้อมูลโครงการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
URL : http://www.ba.mju.ac.th/project_fishtech/checklogin.php
ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://om.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบฐานข้อมูลเบิก-จ่ายสินค้า กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://ba.mju.ac.th/Assest_ba/login.php
ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project2566.php
ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://apds.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบฐานข้อมูลการคำนวณต้นทุนผลผลิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://unitcost.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
URL : https://infocommasset.mju.ac.th/authen.php
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (Dev)
URL : http://localhost/infocommasset/authen.php
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
ระบบตัดจ่ายงบประมาณการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
URL : http://account.infocomm.mju.ac.th/new/authen.php
ระบบตัดจ่ายงบประมาณการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (Dev)
URL : http://10.1.6.25/infocomm/finance/authen.php
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
ระบบติดตามการดำเนินงาน(GanttChart)
URL : https://time.mju.ac.th
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
URL : http://www.sgc.mju.ac.th/MainLogin.aspx
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
ระบบบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน My TOR
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TOR/sign/sign.php
ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต
URL : https://sth.mju.ac.th/_Login.aspx
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
URL : https://home.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบสนับสนุนงานคลังและพัสดุเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_budget.php
ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://smf.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบสายตรงคณบดี (2022)
URL : https://faed.mju.ac.th/ddm/sign
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้1
URL : https://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-SSL
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
ระบบสำรวจบัณฑิต/นักศึกษา
URL : https://e-plan.mju.ac.th/MainLogin.aspx
ระบบสำรวจบัณฑิต/นักศึกษา
URL : https://e-plan.mju.ac.th/
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/academy/authen.php
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด (Dev)
URL : http://10.1.6.25/weblib/academy/authen.php
ศูนย์สอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
URL : https://ict-register.mju.ac.th/Login.aspx
สวนกล้วยไม้แนวตั้งเชิงธุรกิจอัจฉริยะ แม่โจ้
URL : https://svg.mju.ac.th/Login.aspx
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta