รายชื่อระบบที่ลงทะเบียนใช้งาน

รายชื่อระบบที่ทะเบียนใช้งาน

Activity DBMS
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/ActivityDBMS/sign/
Activity DBMS (online)
URL : https://faed.mju.ac.th/ActivityDBMS/sign/
Adobe Scan Tool
URL : https://faed.mju.ac.th/AST/sign.php
Arch@Maejo License
URL : https://faed.mju.ac.th/license/sign.php
Arch@Maejo License (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/arch-app/sign.php
Arch's Teaching Load Reporter (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TeachingLoad/sign
Arch's Teaching Load System
URL : https://faed.mju.ac.th/TeachingLoad/sign/
Authentication stu2 (DEV)
URL : http://localhost:8081/admin/doLogin
ECON Research Department
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/econ_research/sign/
Economics Site
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/econweb/sign
Economics Site (MAIN)
URL : https://econ.mju.ac.th/sign
Empty
URL : Passport.mju.ac.th
ERP Maejo University
URL : https://erp.mju.ac.th/UserLoginPassport.aspx
FACSENAT e-Learning
URL : http://10.1.6.25/elearningfacsenate/authen.php
FACSENAT e-Learning
URL : http://senate.mju.ac.th/elearning/authen.php
FACSENAT e-Learning (nSV)
URL : http://10.1.245.16/senate/elearning/authen.php
FAED's Short Link
URL : https://faed.mju.ac.th/link/sign.php
FAED's Shorten Link
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/link/sign.php
https://passport.mju.ac.th/
URL : https://passport.mju.ac.th/?W=9c04eaddb9e248a095b9050cb929d914
https://passport.mju.ac.th/?W=9c04eaddb9e248a095b9050cb929d914
URL : https://stu2.mju.ac.th/researchDetailPublic.aspx?rid=3193
https://passport.mju.ac.th/SystemRegister.aspx
URL : https://passport.mju.ac.th/SystemRegister.aspx
Human Resource Information System (HRIS)
URL : https://hris.mju.ac.th
i-RESEAT 2021
URL : https://i-reseat.mju.ac.th/login.aspx
KPI-Monitoring
URL : https://kpi-monitoring.mju.ac.th/Authentication.aspx
LIB Test Authen
URL : http://10.1.6.25/demo--/mjuapi/test.php
Maejo International
URL : https://mju-ic.mju.ac.th/Login.aspx
Maejo International Conference
URL : https://mic.mju.ac.th/Login.aspx
MaejoLink Server outside
URL : http://maejo.link/sign.php
MaejoLink Server outside
URL : https://maejo.link/sign.php
MaejoLink Server outside (testing)
URL : https://maejo.link/sign_v2.php
Maejo's Shorten URL
URL : http://maejo.link/sign.php
MJU - Internal Control System (Alpha)
URL : https://ics.mju.ac.th/sign/
MJU - Internal Control System (beta)
URL : https://10.1.245.167/sign/
MJU - Internal Control System (dev)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/internal_control/sign/
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : http://www.bbplan.mju.ac.th
MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
URL : https://bbplan.mju.ac.th/Login.aspx
MJU Short URL
URL : https://maejo.link/sign.php
MJU Short URL DevMode
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/maejo.link/sign.php
MJU Short URL DevMode Sign_V2
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/maejo.link/sign_v2.php
MJUL Online Service
URL : http://10.1.6.23/onlineservices/authen.php
MJUL Online Service
URL : http://dev.library.mju.ac.th/onlineservices/authen.php
OQES Results บันทึกผลเพื่อแสดงใน Dashboard (จุดารัตน์)
URL : http://www.faed.mju.ac.th/it/oqes_report/sign
OQES Results บันทึกผลเพื่อแสดงใน Dashboard (จุดารัตน์)
URL : https://faed.mju.ac.th/it/oqes_report/sign
PULINET Card
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/pulinetcard/authen.php
SDG Ranking
URL : https://sdg.mju.ac.th/Login.aspx
Time Attendant (DEV)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TimeAttendance/sign/
Time Attendant AED
URL : https://aed.mju.ac.th/timeatt/sign/
Time Attendant Report
URL : https://faed.mju.ac.th/timeatt/sign/
เว็บไซต์แจ้งลาหอพัก โดยสาขา IT
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/MJUDormLeaveForm/doLogin
เว็บไซต์โครงสร้างอัตรากำลัง
URL : http://personnel.mju.ac.th/structure/index.php
เว็บไซต์ขอใช้บริการและให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/ScientificInstrumentService/doLogin
เว็บไซต์ขออนุมัติเดินทางบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/ScienceFacultyBudgetWeb/doLogin
เว็บไซต์ค้นหาบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/searchperson.php
เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://www.itsci.mju.ac.th/LoginMJU/doLogin
เว็บไซต์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
URL : https://wwwdev.csmju.com/
จองหอพัก
URL : https://www1.reg.cmu.ac.th/roombooking/index.php
ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sm.mju.ac.th/Login.aspx
ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร
URL : http://personnel.mju.ac.th/person_expert/index.php
ฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://birds.mju.ac.th/Login.aspx
ฐานข้อมูลสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://hemp.mju.ac.th/Login.aspx
ดูขั่วกิจกรรม
URL : www.erp.mju.ac.th
ติดตามข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2022/new/login_grad.php
ทดสอบการใช้งาน API ด้วย PHP (อำนาจ)
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/api/sign/
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
URL : https://strategy.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบ APIs สำหรับให้บริการข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://api.mju.ac.th
ระบบ Dashboards มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://data.mju.ac.th
ระบบ KPI Manage
URL : https://3h.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบ Plan Swot
URL : http://www.sgcplan.mju.ac.th/
ระบบเสนอซื้อหนังสือ สำนักหอสมุด
URL : http://dev.library.mju.ac.th/weblibbox/purchaseonline/authen.php
ระบบเสนอซื้อหนังสือ สำนักหอสมุด
URL : https://lib.mju.ac.th/purchaseonline/authen.php
ระบบแบบสอบถาม
URL : https://www.gantt.mju.ac.th/Form.aspx
ระบบขอหนังสือรับรอง (ภาษาไทย)
URL : http://personnel.mju.ac.th/form_guarantee.php
ระบบข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ V5
URL : https://faed.mju.ac.th/pr/sign
ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
URL : http://www.meetingroom.welfares.mju.ac.th/Admin.aspx
ระบบจัดการการติวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://localhost:8080/SpringWebs/verifyforlogin
ระบบจัดการการติวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL : http://localhost:8080/SpringWebs/openlogin
ระบบจัดการข้อคำถาม PLOs
URL : https://e-plan.mju.ac.th/
ระบบจัดการข้อมูลโครงการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
URL : http://www.ba.mju.ac.th/project_fishtech/checklogin.php
ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
URL : http://www.faed.mju.ac.th/research/authen/index.php
ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
URL : https://faed.mju.ac.th/research/authen/index.php
ระบบฐานข้อมูลเบิก-จ่ายสินค้า กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://ba.mju.ac.th/Assest_ba/login.php
ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project2564.php
ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Tor.php
ระบบตัดจ่ายงบประมาณการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
URL : http://account.infocomm.mju.ac.th/new/authen.php
ระบบตัดจ่ายงบประมาณการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (Dev)
URL : http://10.1.6.25/infocomm/finance/authen.php
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project.php
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Project
ระบบติดตามการดำเนินงาน(GanttChart)
URL : https://time.mju.ac.th
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
URL : http://www.sgc.mju.ac.th/MainLogin.aspx
ระบบติดตามสัญญายืมเงินราชการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Loan.php
ระบบบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน My TOR
URL : https://faed.mju.ac.th/dev/TOR/sign/sign.php
ระบบรายงานนักศึกษาและบัณฑิต
URL : https://sth.mju.ac.th/_Login.aspx
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
URL : https://sciencebase.mju.ac.th/AuthenMjupassport/Authen_Sci_Register.php
ระบบลงทะเบียนใช้งานระบบ Passport (สำหรับเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น)
URL : https://passport.mju.ac.th/Member.aspx
ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : https://smf.mju.ac.th/Login.aspx
ระบบสายตรงคณบดี (2022)
URL : https://faed.mju.ac.th/ddm/sign
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.financial.mju.ac.th/LoginViaPassport.aspx
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
URL : http://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้1
URL : https://www.ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
ระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-SSL
URL : https://ba.mju.ac.th/web_2021/login.php
ระบบสำรวจบัณฑิต/นักศึกษา
URL : https://e-plan.mju.ac.th/MainLogin.aspx
ระบบสำรวจบัณฑิต/นักศึกษา
URL : https://e-plan.mju.ac.th/
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด
URL : https://libraryservices.mju.ac.th/academy/authen.php
ลงทะเบียนฝึกอบรม สำนักหอสมุด (Dev)
URL : http://10.1.6.25/weblib/academy/authen.php
สวนกล้วยไม้แนวตั้งเชิงธุรกิจอัจฉริยะ แม่โจ้
URL : https://svg.mju.ac.th/Login.aspx
Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta